Deklaracja dostępności Sceny InVitro

Scena InVitro zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sceny InVitro.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy bez audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Witt-Michałowski.
 • E-mail: scenainvitro@gmail.com
 • Telefon: 81 466 61 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Kultury w Lublinie
 • Adres: ul. Peowiaków 12
  20-007 Lublin
 • E-mail: ksenia@ck.lublin.pl
 • Telefon: 81 466 61 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Plik do pobrania: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Budynek Centrum Kultury znajduje się na ulicy Peowiaków 12, blisko przystanków autobusowych na ulicy 3 Maja, Narutowicza i Okopowej. Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić http://mpk.lublin.pl

Przed budynkiem od strony, ul. Hempla/ Peowiaków znajdują się dwa miejsca postojowe dla Osób z Niepełnosprawnością, ulokowane są bezpośrednio przed placem i głównym wejściem. Główne wejście do budynku jest na placu pokrytym gładka nawierzchnią, idąc od placu Litewskiego po prawej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący do drzwi.

Od strony placu Kaczyńskiego dojście alejkami parkowymi z jedną przeszkodą (nawierzchnia na fragmencie koło pomnika to kamienie i podkłady kolejowe).

Istnieje możliwość podjazdu pod same drzwi budynku, musi być ona jednak zgłoszona wcześniej do ochrony budynku. Tel 81 466 61 33

Drzwi główne są szerokie – 184 cm i latem otwierają się automatycznie, jesienią i zimną stosowany jest podwójny system drzwi i wtedy przeszkodą mogą być ciężkie drzwi skrzydłowe. Po otworzeniu jednego skrzydła szerokość przejazdu wynosi 92 cm Ochrona budynku ma podgląd na drzwi i w razie potrzeby pomaga w pokonaniu przeszkód. Na drzwiach znajduje się też dzwonek na odpowiedniej wysokości.

W holu głównym po prawej stronie w głębi znajduje się szatnia, bliżej środka stanowisko ochrony , po lewej za filarem kasa i winda. Stanowisko ochrony i kasa posiadają wysokie lady – 115 cm

Toalety

Najbliższa toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza na parterze, kolejne na pierwszym piętrze, gdzie można dotrzeć windą (z windy prosto i w lewo, za salą kinowa i schodami). Drzwi zewnętrzne do toalety mają szerokość 97 cm, drzwi wewnętrzne 90 cm

Sala Widowiskowa

Sala widowiskowa znajduje się na parterze na prawo od drzwi wejściowych, prowadzą do niej bez progowe drzwi o szerokości 98 cm

Widownia ustawiona jest na stopniach o zmiennej wysokości (wysokość od 40 do50 cm ) , Osoba z ograniczeniami ruchu może zając miejsce w pierwszym rzędzie, Osoby Głuche, jeśli jest tłumaczenie na PJM będą miały odpowiednio dobrane miejsca, by widzieć scene i tłumaczenie.

Kawiarnia Centralna

Księgarnia Dosłowna

W korytarzu na wprost wejścia znajduje się po prawej stronie księgarnia, do której prowadzą bezprogowe drzwi o szerokości 100 cm , a po lewej kawiarnia – drzwi o szerokości 97 cm,

W kawiarni utrudnieniem są gęsto stojące stoliki oraz zbyt wysoka lada – 115 cm

Drzwi do księgarni i kawiarni są otwarte w czasie pracy tych miejsc.

Kondygnacja druga i trzecia

Na druga i trzecią kondygnację można dostać się windą, która znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Winda ma wymiary 110 cm na 230 cm. W windzie są poręcze. Winda nie posiada lustra na tylnej ścianie. Nie ma komunikatów głosowych w windzie. Są oznaczenie Braillem na przyciskach z piętrami.

Sala Czarna

Sala Czarna znajduje się na wprost windy, prowadzają do niej dwie pary bezprogowych drzwi o szerokości 99 cm. W Sali Czarnej znajduje się parkiet lub podłoga baletowa i stopniowalna widownia (poduszki na podestach bez oparć)

Na drugiej kondygnacji za salą Kinowa znajdują się toalety przeznaczone dla Osób z Niepełnosprawnością, a w toalecie damskiej znajduje się przewijak dla niemowląt.

Sala Kinowa

Sala Kinowa zlokalizowana jest po lewej stronie od windy. Prowadzą do niego dwie pary drzwi o wymiarach 97 cm. W Kinie CK jest stała widownia, zamontowane na stałe fotele, częściowo stopniowalna. Wykorzystywane bywają też duże pufy jako dodatkowe miejsca. Na podłodze Kina CK jest wykładzina dywanowa, co nieco utrudnia poruszanie się wózkiem.