Nacht

„Noc” Stasiuka to opowieść o uprzedzeniach. Wschód i Zachód wyprodukowały ich na przestrzeni wieków tak wiele, że nie potrafią mówić o sobie i przedstawiać się sobie inaczej niż przez pryzmat frazesu. Nienawidzimy się i potrzebujemy siebie nawzajem. Skradzione samochody, technologia i pomysły wędrują na wschód, a tanie mięso na zachód – czy to w postaci przeszczepów, czy źle opłacanej siły roboczej. Tak jest od dziesięcioleci. W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, sztuka Stasiuka powstała w 2005 roku. Granica między dobrobytem a materialnym niebytem przesunęła się teraz dalej na wschód – na Ukrainę. W ostatniej scenie „Nocy” Andrzeja Stasiuka jeden z bohaterów prosi drugiego o przesunięcie się na łóżku, by zrobić dla nich więcej miejsca. Druga postać odpowiada, że ​​prawdopodobnie ma wystarczająco dużo miejsca, a także kołdry, które chronią przed zimnem. W wyniku wojny Europa jest teraz takim łóżkiem. Równe szanse to konieczność umiejętnego dzielenia się kołdrą i łóżkiem. O potrzebie zrozumienia i poszanowania nierówności społecznych na wspólnym kontynencie. I o konieczności dialogu z „innym”, pomimo wielowiekowych różnic w interpretacji wzajemnych postaw – o tym jest ten utwór.

  • Obsada:Tristan Fabian, Rebecca Kirchmann, Maria Mund, Thomas Witte
  • Reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski
  • Scena i kostiumy: Jörg Zysik
  • Dramaturgia: Christine Haas
  • Premiera: 16.09.2022
  • Miejsce: Gostner Hoftheater

Casting

Organizujemy nabór aktorów i aktorek
do nowego spektaklu teatralnego
w reżyserii Łukasza Witt -Michałowskiego

Wymagania:

  • wiek z wyglądu: 18-30 lat;
  • predyspozycje artykulacyjne i ruchowe;
  • dyspozycyjność w terminach: 1.09.2020 – 20.10.2020

Casting odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie
w dniu 24.08.2020 r.
Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: scenainvitro@gmail.com
wpisując w temacie CASTING
do dnia 20.08.2020 r. włącznie.

Dokładna godzina castingu będzie ustalana telefonicznie z zaproszonymi kandydatami.

Prosimy o przygotowanie krótkiego tekstu mówionego oraz o przyjście w wygodnym stroju.

Regulamin Castingu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w castingu („Casting”) do roli w spektaklu teatralnym („Spektakl”).

2. Organizatorem Castingu jest Fundacja Sceny InVitro z siedzibą w Lublinie, ul. Złota 4, 20-112 Lublin,  NIP: 946-257-93-06, REGON: 060484712, KRS: 0000330521 („Organizator”).

3. Casting prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Casting odbywa się dnia 24.08.20120 r. od godziny 9:00 – 14:00 , 15:00 – 18:00.

5. Zgłoszenia castingowe („Zgłoszenie”) są przyjmowane przez Organizatora do dnia 20.08.2020 r. 6. Regulamin Castingu jest udostępniony do wglądu na stronie facebookowej Organizatora.

7. Przed przystąpieniem do Castingu uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Castingu. Przystąpienie do Castingu przez uczestnika – rozumiane jako przesłanie wiadomości poczty elektronicznej ze Zgłoszeniem zgodnie z § 2 regulaminu – jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

8. Przedmiotem Castingu jest wyłonienie osoby lub osób, które mogłyby odegrać rolę w spektaklu teatralnym („Uczestnik”), które odpowiadają założeniom artystycznym Organizatora oraz które spełnią następujące warunki (łącznie): 1) dokonają prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z § 2 regulaminu; oraz 2) będą spełniać wymagania przewidziane w regulaminie Castingu;  3) na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą, iż spełniają warunki uczestnictwa w Castingu, w tym w szczególności dowód tożsamości lub inny dokument, który potwierdzi iż spełniają określone Regulaminem kryteria udziału w Castingu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU ZGŁOSZENIE CASTINGOWE 

1. Uczestnikiem Castingu mogą być osoby fizyczne, które w chwili dokonania Zgłoszenia ukończyły 18. rok życia, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Z uczestnictwa w Castingu wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Osoby pragnące wziąć udział w Castingu, powinny dokonać w terminie, o którym mowa w § 1.5 regulaminu, Zgłoszenia do Castingu poprzez przesłanie na adres e-mail: scenainvitro@gmail.com wypełnionego CV.

4. Każdy Uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Castingu lub naruszy postanowienia regulaminu, może zostać wyłączony z Castingu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Castingu. Stwierdzenie niezgodności podanych danych może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z Castingu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

7. Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku z udziałem w Castingu. Organizator w szczególności nie pokrywa żadnych kosztów związanych ze Zgłoszeniem bądź udziałem Uczestnika w Castingu, o których mowa w § 3.1 regulaminu, w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani wyżywienia.

§ 3. PRZEBIEG CASTINGU 

1. Casting zostanie przeprowadzony w dniu 24.08.2020 r., zgodnie z następującym harmonogramem: Dokonywanie zgłoszeń oraz przesłuchania w godzinach 9:00 – 14:00, oraz w godzinach 15:00 – 18:00. Osoba wyłoniona w Castingu zostanie poinformowana o tym fakcie telefonicznie lub wiadomością e-mail.

2. W trakcie Castingu działania Uczestników Castingu mogą być rejestrowane (foto, audio i wideo). Organizator nie udostępnia publicznie materiałów foto, audio i wideo nagranych przez Organizatora podczas Castingu.

3. Wytypowania kandydata/ów do roli w Castingu dokonuje komisja powołana przez Organizatora składająca się z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzja Komisji Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Komisja nie są zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika Castingu oraz wyłonieniu kandydata/ów do roli.

4. Komisja Castingu może zadać Uczestnikowi Castingu dowolne inne dodatkowe zadanie recytatorskie, wokalne, aktorskie lub ruchowe w celu lepszego poznania możliwości Uczestnika Castingu.

5. Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła, a powierzanych mu zadań w trakcie Castingu nie będzie uważał za naruszenie jego dóbr osobistych.

6. Uczestnik Castingu zobowiązany jest przez cały okres trwania Castingu do zachowania się zgodnie z zaleceniami Organizatora, przestrzegania zasad Organizatora oraz wszelkich innych zasad obowiązujących w miejscu odbywania się Castingu. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może skutkować decyzją Organizatora o wykluczeniu z Castingu.

7. Organizator może zdecydować wedle swego wyłącznego uznania o nie zakwalifikowaniu żadnego Uczestnika do spektaklu oraz o niedokonaniu wyboru osoby mającej wykonać rolę w ramach Castingu, jeśli liczba, jakość, poziom artystyczny Uczestników przedstawiony w Zgłoszeniu lub w trakcie przesłuchań nie będą tego uzasadniały lub z przyczyn wynikających z zapotrzebowania Organizatora.

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że stawienie się na przesłuchanie Castingu jest dobrowolne, ale brak stawienia się przez danego Uczestnika stanowi dla Organizatora podstawę do pominięcia danego Uczestnika w Castingu.

9. Przez cały czas trwania Castingu, Organizator będzie komunikował się z Uczestnikiem drogą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu lub potwierdzeniu lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się z Uczestnikiem.

11. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z regulaminem, Uczestnik ten może zostać wykluczony z Castingu. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku wyłonienia go jako zwycięzcy Castingu i podjęcia przez Organizatora decyzji o powierzeniu mu wykonania roli oraz podjęcia się przez Uczestnika jej wykonania, rola taka zostanie wykonana na podstawie odrębnej odpłatnej umowy zawartej na piśmie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość wykonania roli w spektaklu jest uwarunkowana podpisaniem wyżej wymienionej umowy przez taką osobę na warunkach określonych przez Organizatora.

§ 4. PRAWA 

1. Wraz z przystąpieniem do Castingu (rozumianym jako przesłanie Zgłoszenia na adres Organizatora) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku, głosu, zachowań, wypowiedzi oraz wszelkich ewentualnych artystycznych wykonań i utworów utrwalonych w nagraniu przekazanym w Zgłoszeniu oraz w toku Castingu (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyłącznie w ramach użytku wewnętrznego Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Castingu z prawem udzielania dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich. 2. Uczestnik oświadcza, że Nagranie oraz Wizerunek są i będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz że prawa Uczestnika do eksploatacji Nagrania w zakresie określonym regulaminem nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom ani nie naruszają praw osób trzecich. O ile w wypadku naruszenia przez Uczestnika powyższego oświadczenia osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub następców w jego prawach dotyczące wykorzystywania Wizerunku zgodnie z regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora i takich następców przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty powstałe z tego tytułu oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

3. Uczestnicy Castingu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody, o której mowa w § 4 powyżej oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Castingu, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem udziału Uczestnika w Castingu jest potwierdzenie przez Uczestnika na piśmie akceptacji postanowień regulaminu oraz udzielenie przez Uczestnika pisemnej zgody na korzystanie z Wizerunku i Nagrania w zakresie określonym odpowiednio w § 4.1 – 4.3 oraz § 5.2 regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5, według wzoru przedstawionego Uczestnikowi przez Organizatora Castingu. W sytuacji cofnięcia lub braku udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa powyżej, Uczestnik może zostać wykluczony z Castingu.

§ 5. DANE OSOBOWE 

1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Castingu zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 2.1. Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 2.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Sceny InVitro z siedzibą w Lublinie, ul. Złota 4, 20-112 Lublin,
NIP: 946-257-93-06, REGON: 060484712, KRS: 0000330521. 2.3. Podane przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: − w celach organizacji i przeprowadzenia Castingu, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia wymogów przewidzianych regulaminem, oceny Zgłoszenia i występów w Castingu, wyłonienia zwycięzców Castingu i kontaktów w ramach Castingu (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO); − w celach związanych z realizacją praw i upoważnień przyznanych Organizatorowi przez Uczestnika mocą regulaminu, w tym w szczególności w zakresie eksploatacji Nagrania zgodnie z regulaminem (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 2.4. Podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Castingu. 2.5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 2.6. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Castingu oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Castingiem, a w przypadku zwycięzców Castingu dodatkowo także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu Castingu w celu podjęcia ewentualnych działań związanych z powierzeniem roli. 2.7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją Sceny InVitro na adres e-mail: scenainvitro@gmail.com. 2.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 2.9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Castingu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Castingu. 2.10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ani nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień niniejszego regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w § 3.1 regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu, organizacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego etapu Castingu, nie przewidzianego w niniejszym regulaminie, zmiany miejsca i czasu Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości na Profilu.

3. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

Jubileusz spektaklu ZŁY

Z okazji 100. i 101. pokazu spektaklu w Lublinie zapraszamy na symboliczną lampkę szampana i spotkanie z twórcami.

Autobiograficzna opowieść Dariusza Jeża, który zanim zabłysnął na deskach teatru, był wysoką figurą lubelskiego półświatka.

Tytułowy Zły w przeszłości zajmował się działalnością przestępczą, za którą otrzymał i odsiedział kilkuletni wyrok. Dzięki spotkaniu ze sztuką odmienił swoje życie i obecnie jest aktorem.
Spektakl prowadzi nas przez pasmo przemian jakim jest życie ex-gangstera osadzone w okresie transformacji Polski. Widzowie obserwują, jak wraz z przejściem stanu wojennego w demokrację, zmienia się podejście głównego bohatera do świata. Od dziecięcej naiwności i sumienia każącego naprawiać wyrządzone zło, po brak litości i zimne wyrachowanie.

reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; scenariusz: Dariusz Jeż, Grzegorz Kondrasiuk; obsada: Przemysław Buksiński, Dariusz Jeż, Jarosław Tomica; scenografia: Dariusz Jeż; opracowanie graficzne: Lech Mazurek

29.06 godz. 18.00 i 30.06 godz. 17.00


WIRYDARZ CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Spektakl „Tata ma kota” w Centrum Kultury w Lublinie

Zapraszamy 29 i 30 maja o godz. 20.00


„Tata ma kota” jest subiektywnym spojrzeniem na problem rozpadających się małżeństw i dzieci, do których ojcowie zazwyczaj tracą swoje naturalne prawa. Pomimo męskiego punktu widzenia, sztuka Bogacza jest przede wszystkim… komedią. Bo tylko przez śmiech ojcowie mogą oswoić cały ten swój tragicznie śmieszny los.

scenariusz: Szymon Bogacz; reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; obsada:Arkadiusz Cyran, Dariusz Jeż, Przemysław Sadowski, Jarosław Tomica, Karol Wróblewski; reżyseria światła i dźwięku: Marcin Kowalczuk.